Presidential Scholarships for Foreign Students to Nepalese

Ministry of Education, Nepal has published a notice regarding the “Presidential Scholarships for Foreign Students” for the Nepali Students received from the government of Sri Lanka. MoE has received 9 seats for the partial scholarship provided by Sri Lanka’s Government. The Notice Directly from MoE states as:

श्रीलंका सरकारबाट Presidential Scholarships for Foreign Students कार्यक्रम अन्तर्गत Undergraduate Level मा विभिन्न विषयका ९ सिट आंशिक छात्रवृत्ति प्राप्तहुन आएकोले उक्त सिटमा नियमानुसार मनोनयन गरी पठाउन वेवसाइट www.mohe.gov.lk मा उल्लेख भए बमोजिम तोकिएको न्यूनतम योग्यता पूरा गरेका इच्छुक नेपाली नागरिकले रित पूर्वकको ४(चार) प्रति फारम भरी तोकिएका प्रमाणित कागजात सहित उम्मेदवार स्वयम् उपस्थित भई मिति २०७२ असोज १२ गते भित्र शिक्षा मन्त्रालय, छात्रवृत्ति शाखा, केशरमहलमा आवेदन पेस गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Download the Detailed Notice of “Presidential Scholarships for Foreign Students” from Gov. of Srilanka – HERE

Download the application form – HERE