MoE Urgent Notice for Scholarship 2072

Ministry of Education [MoE] has published an urgent notice regarding the Scholarship for Bachelor Level Programs 2072. Please read the detailed noticed (directly from MoE) :

स्वदेश तथा विदेशबाट नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयलाई प्राप्त हुने छात्रवृत्तिमा उम्मेदवार मनोनयन गर्ने प्रयोजनका लागि विगतमा शिक्षा मन्त्रालयले छनौट परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएकोमा नेपाल राजपत्र भाग ३ मा छात्रवृत्ति सम्बन्धी (छैठौं संशोधन) नियमावली,२०६० मिति २०७२ साल भाद्र २१ गते प्रकाशन भै कार्यान्वयनमा आएकाले अव उप्रान्त शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्ति सम्वन्धी परीक्षा सञ्चालन नगरी देहाय बमोजिम गर्ने गराउने व्यवस्थासमेत भएकाले सम्वन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

  1. स्वदेशवाट प्राप्त छात्रवृत्तिको सम्वन्धमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने संस्था सम्वद्ध विश्वविद्यालय र विदेशवाट प्राप्त छात्रवृत्तिका सम्वन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको समयमा सञ्चालन गर्ने परीक्षाको प्राप्ताङ्कका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक कागज प्रमाण सहित दरखास्त माग गरी सोको आधारमा साधारण तथा आरक्षण तर्फको योग्यताक्रम कायम गरिने छ ।
  2. शिक्षा मन्त्रालयबाट सम्वत् २०७१ सालमा सञ्चालन गरिएको परीक्षाबाट तयार भएको योग्यताक्रम नतिजा प्रकाशन भएको मितिले एक वर्षसम्म मान्य रहने तर त्यस्तो योग्यताक्रमको सूची कुनै शिक्षण संस्थाको एक शैक्षिक सत्रको लागि मात्र मान्य रहने भएकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत गत बर्ष नै छात्रवृत्तिमा मनोनयन भै सकेकोले काठमाण्डौं विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालय वा मातहतका शैक्षिक संस्थाबाट यस बर्ष छात्रवृत्ति सिट प्राप्त हुन आएमा देहायका विषयमा देहायका योग्यताक्रमबाट नियमानुसार मनोनयनका लागि पछि सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त माग गरिने छ:

क) MBBS, BDS, B.Sc Nursing विषयमा शिक्षा मन्त्रालयबाट मिति २०७१।८।२७ मा सञ्चालित परीक्षाको मिति २०७१।०९।०४ मा प्रकाशित योग्यताक्रमबाट,

ख) BN, BPharmacy, BPH, BAMS, BSc Forestry, BMLT र BMIT  विषयमा शिक्षा मन्त्रालयबाट मिति २०७१।११।३० मा सञ्चालित परीक्षाको मिति २०७१।१२।०२मा प्रकाशित योग्यताक्रमबाट,

ग) माथि खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित विषय बाहेकका तह तथा विषयमा छात्रवृत्ति प्राप्त भएमा वुँदा नं (१) मा उल्लिखित प्रक्रिया बमोजिम हुने ।

  1. यस बर्ष नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त कलेज र विदेशबाट प्राप्त हुने स्नातक तहका विभिन्न विषयका छात्रवृत्तिमा यस मन्त्रालयवाट मनोनयन गर्नको लागिसमेत त्रि.वि.चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले प्रवेश परीक्षाको तालिका प्रकाशन गरेकोले त्रि.वि.चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको सूचनामा तोकिए बमोजिम दरखास्त पेस गर्न अनुरोध गरिन्छ । साथै नियमानुसार विषयगत योग्यताक्रम कायम तथा मनोनयनका लागि यस मन्त्रालयले पछि प्रकाशन गर्ने सूचना अनुसार उक्त परीक्षामा उत्र्तीण नेपाली नागरिकले रित पूर्वक दरखास्त पेस गर्नु पर्ने छ । परीक्षासम्वन्धी विस्तृत विवरण www.iom.edu.np मा हेर्नुहोला ।

थप जानकारीका लागि तलका links मा click गरी हेर्नुहोला ।

Stay Linked with eduNEPAL.info and LIKE our facebook page eduNEPAL.info for more news and information.