MoE Notice for MBBS/BDS Study

MBBS/BDS विषय अध्ययन सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
नेपाल बाहिर चीन लगायतका देशमा यसै बर्ष सन् २०१५ देखि छात्रवृत्तिमा वा नीजि खर्चमा Medicine तर्फ MBBS/BDS वा सो सरहको विषय अध्ययन गर्न जान चाहने नेपाली नागरिकले अध्ययन गर्न जानु पूर्व आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विषयको अध्ययन अवधि भाषा कक्षा बाहेक कम्तिमा ४ बर्ष ६ महिना  course र १ वर्ष Internship सहितको व्यवस्था सम्बन्धित निकायबाटै अनिवार्य रुपमा पुरा गर्नु पर्ने भएकोले आफू अध्ययन गर्न जानु पूर्व आफूले अध्ययन गर्न चाहेको संस्थामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नर्मस अनुसार कम्तिमा ४ बर्ष ६ महिनाको कोर्स र १ बर्षको ईन्र्टनसीप (भाषा कक्षा वाहेक) को व्यवस्था हुने एकिन गरेर काउन्सिलबाट अध्ययन अवधिसमेतको विवरण उल्लिखित Eligilibility Letter को आधारमा मात्र यस मन्त्रालयबाट ल्य इदवभअतष्यल ीभततभच प्रदान गरिने भएकोले सो बमोजिमको पत्र लिएर मात्र अध्ययनमा जान सम्बन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

पुनश्चः यस अगाडी काउन्सिलवाट  Eligibility Letter लिई शिक्षा मन्त्रालयबाट ल्य इदवभअतष्यल No Objection लिएकाहरुले समेत आफूले अध्ययन गर्न चाहेको संस्थामा कम्तिमा ४ बर्ष ६ महिनाको कोर्स र १ बर्षको ईन्र्टनसीपको व्यवस्था भएकोमा मात्र अध्ययन गर्न जानुहुन सूचित गरिन्छ ।

प्रकाशित मिति: 2072-03-14

उच्च शिक्षा तथा शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा, सिहंदरवार