Kathmandu Valley HSEB Scholarship 2072 Results Published


HSEB has published the Scholarship Result of Kathmandu Valley for academic session 2072-73.

Click HERE to Download the Result. If you cannot view the pdf file currently, INBOX us your symbol number so that we can REPLY you with your result.

छात्रबित्ति  बैंक अन्तर्गत छात्रबित्ति अध्ययनमा सिफारिश भएका बिद्द्यार्थीले Website मा राखिएको नतिजा Download  गरि सक्कल प्रवेश पत्र सहित सात(७)दिनभित्र तोकिएको बिद्द्यालयमा भर्ना गर्न हुन जानकारी गराइन्छ। साथै उ.मा.बि/क्याम्पसहरुले परिषद्को Website मा प्रकाशित नतिजाका आधारमा सिफारिश भएका बिद्यार्थीलाई भर्ना गरि निशुल्क छात्रबित्तिमा  अध्ययन अध्यापन गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिन्छ।