Chinese Government Scholarship for MSc and ME Programs 2019/20

Scholarship to Nepali Students from Chinese Government for MSc and ME Programs 2019/20

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई चीन सरकारबाट स्नातकोत्तर तहका Railway Engineering, Industrial Engineering, Bridge and Tunnel Engineering, Earthquake Engineering, Hydropower Engineering, Biomedical Engineering, M.Sc. Forestry, M.Sc. (Watershed Management), M.Sc. (Natural Resource Management) विषयमा प्राप्त छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धी छैटौ सशोधन नियमावली २०६० बमोजिम तपशिल अनुसार आरक्षण सहितको विषयगत कोटा निर्धारण गरिएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

Chinese Government Scholarship


Chinese Government Scholarship


Chinese Government Scholarship

Source: www.moe.gov.np