IOE WRCampus Publishes Admission Second-list 2072

Institute of Engineering [IOE] WRCampus (Paschimanchal Campus) Pokhara has published the Admission Second-list for the academic session 2072-73.

From the WRCampus Notice Board, Here are some points to Note: 

  1. पहिलो सूचीमा नाम निस्किइ भर्ना भै सकेका र दोश्रो सूचीमा नियमितबाट नियमित, पूर्णशुल्कियबाट नियमित तथा पूर्णशुल्कियबाट पूर्णशुल्किय कार्यक्रमको माथिल्लो प्राथमिकतामा सरेकाहरुको भर्ना स्वत कायम हुनेछ ।
  2. पहिलो सूचीमा नियमित कार्यक्रमममा नाम निस्किइ भर्ना भै सकेका र दोश्रो सूचीमा पूर्णशुल्किय माथिल्लो प्राथमिकतामा सरेकाहरुले भर्नाको लागि बाँकी रकम बुझाइ भर्ना हुनु पर्नेछ । भर्ना हुन नआएमा यस अगाडीको भर्ना समेत स्वतः रद्व हुनेछ ।

Download the Notice and Admission List from the links given:

WRCampus Notice for Admission 2nd-list 2072
WRCampus Admission 2nd-list 2072

Stay linked to edunepal.info. LIKE our facebook page eduNEPAL.info and Join our Facebook Group Engineering and IT Students Community for more IOE Admission News and Notices.